Partnerzy strategiczni

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy jest uczelnią o 66-letniej tradycji. Jego geneza sięga 1951 roku, pierwszej w Bydgoszczy wyższej uczelni akademickiej - Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy posiada siedem wydziałów. Specyfiką uczelni jest szczególny nacisk na realizację prac badawczych w zakresie techniki i przyrody we współpracy z uczelniami krajowymi i zagranicznymi. Uczelnia współpracuje z miejscowymi przedsiębiorstwami oraz jest udziałowcem Bydgoskiego Parku Przemysłowego. Każdego roku jest organizatorem kilkudziesięciu konferencji naukowych. Technikum Menadżerskie ściśle współpracuje z Wydziałem Hodowli i Biologii Zwierząt oraz Rolniczym Zakładem Doświadczalnym w Minikowie.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego posiada siedem wydziałów. Obecnie jest największą uczelnią w Bydgoszczy oraz drugą w regionie pod względem liczby profesorów, studentów i absolwentów, jak również liczby oferowanych kierunków studiów i form kształcenia. Proces dydaktyczny realizowany jest na studiach licencjackich i inżynierskich, magisterskich uzupełniających oraz doktoranckich. Uniwersytet prowadzi także studia podyplomowe. Ofertę edukacyjną stanowi ok. 100 kierunków studiów i specjalności.

Wyższa Szkoła Gospodarki

Przedsiębiorstwo Belma Accessories System Wyższa Szkoła Gospodarki jest uczelnią o dziewięciu wydziałach. Biorąc pod uwagę liczbę studentów i kadry naukowej, jest jedną z największych uczelni niepublicznych w regionie. Proces dydaktyczny realizowany jest na studiach licencjackich i inżynierskich oraz magisterskich. WSG może się pochwalić również prowadzeniem studiów podyplomowych w ok. 80 specjalnościach. Przy uczelni działa także m.in. Centrum Europejskie, Centrum Kultury Medialnej, Inkubatory Przedsiębiorczości, In-Lab, Studencka Strefa Biznesowa, Przedszkole Akademickie, Żłobek Uczelniany, Sieć Uniwersytetów Trzeciego Wieku (w sumie 26 lokalizacji), Szkoła Języków Obcych oraz Centrum Tłumaczeń Specjalistycznych. Ściśle współpracujemy z Wyższą Szkołą Gospodarki w zakresie kształcenia na kierunkach obsługa turystyczna i hotelarstwo.

Powiatowy Urząd Pracy

Instytucja, która zajmuje się badaniem i analizowaniem rynku pracy, udzielaniem informacji osobom bezrobotnym oraz pośrednictwem zawodowym. Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy realizuje zadania samorządu powiatu określone w art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zadania określone porozumieniem z dnia 30 października 2014r. zawartym pomiędzy: Powiatem Bydgoskim reprezentowanym przez Starostę Bydgoskiego, a Miastem Bydgoszcz reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy w sprawie powierzenia prowadzenia zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy. Nasza szkoła współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie realizacji programu Menadżer Kariery.

Schronisko dla Zwierząt

Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy zajmuje się opieką nad pozbawionymi domu psami i udomowionymi kotami, które dom utraciły. Udoskonalenie systemu interwencji związanych ze zwierzętami w Bydgoszczy doprowadziło do stanu, w którym problem bezpańskich psów wałęsających się po ulicach praktycznie nie istnieje. Placówka prowadzi szkolenia dla zarządzających schroniskami, praktyki oraz staże dla osób związanych z leczeniem i opieką zwierząt. Technikum Menadżerskie współpracuje ze schroniskiem w zakresie kształcenia uczniów na kierunku weterynaria.

Akademia CISCO

Cisco jest światowym liderem w dziedzinie technologii sieciowych przeznaczonych do obsługi Internetu. Sieci są fundamentem komunikacji przedsiębiorstw, szkół, administracji publicznej i osób prywatnych, a fundamentem Internetu i innych sieci opartych na protokole internetowym (IP) są rozwiązania firmy Cisco. Wizją firmy Cisco jest zmiana sposobu w jaki ludzie współpracują, żyją, bawią się oraz uczą. Dzięki licznym wykwalifikowanym specjalistom z całego świata większość produktów Cisco powstaje wewnątrz firmy. Przedsiębiorstwo przeznacza niemal 6 mld dolarów rocznie na działania badawczo-rozwojowe, dzięki czemu ponad 20 tys. zatrudnionych w firmie inżynierów nie tylko opracowuje nowe produkty, ale także rozwija całkowicie nowe technologie. Największą inicjatywą Cisco jest Cisco Networking Academy – program edukacyjny działający w Polsce od 2000 r. W całym kraju funkcjonuje dziś ponad 420 współpracujących z programem szkół i uczelni, w których uczy się ponad 20 tys. studentów. Nasza współpraca z Akademią CISCO opiera się na organizacji kursów oraz szkoleń informatycznych.

Fundacja Edukacja

Fundacja Edukacja propaguje innowacje w edukacji, głosi potrzebę kształcenia zgodnego z trendami i tendencjami funkcjonującymi zarówno na krajowym jak i międzynarodowym rynku pracy. Podejmuje także działania na rzecz kształtowania u dzieci i młodzieży właściwych postaw wobec edukacji. Głównym celem fundacji jest wspieranie i promowanie działań edukacyjno-wychowawczych dzieci i młodzieży oraz kształtowanie wśród nich prospołecznych i proekologicznych postaw. Fundacja Edukacja wspiera nasze technikum w zakresie stypendiów dla uczniów.

Fundacja Zawodowiec

Fundacja Zawodowiec powstała w 2013 roku dzięki aktywności grupy przyjaciół, która podczas swoich spotkań wymieniała się pomysłami i zapałem do wspólnych działań. Głównym założeniem fundacji jest zwiększanie motywacji u młodych osób do nauki zawodów, które nie wymagają tytułu magistra. Stawiamy przede wszystkim na samorozwój absolwentów oraz doszkalanie zawodowe, ponieważ dzięki temu uda będzie możliwość poszerzenia kadry polskich specjalistów. Zawodowiec w Wielkiej Brytanii współpracuje ze stałym partnerem i posiada stałe miejsca szkoleń stażystów. Fundacja oraz Technikum Menadżerskie współpracuje ze sobą w zakresie organizacja praktyk i staży zagranicznych.