Maturzyści, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi i zaleceniami. 🙂

OGŁOSZENIA

HARMONOGRAM EGZAMINÓW MATURALNYCH ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE: https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200424%20E8%20EG%20EM%20Harmonogram3.pdf

Bieżące informacje dotyczące egzaminów organizacji i przebiegu egzaminów będą podawane przez ogłoszenia w e-dzienniku oraz aktualności na stronie internetowej szkoły.

W związku ze stanem epidemii Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 r. Całość wytycznych można znaleźć na stronie https://www.cke.gov.pl/

Skrót wytycznych w zakresie informacji ważnych dla tegorocznych maturzystów zostanie podany przez załącznik w wiadomościach w e-dzienniku.

Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania Egzaminu Maturalnego (EM) w 2020 r.

Sekcja 1.
Zdający
[*]Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
[*]Zdający, osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
[*]Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,
z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
[*][!]Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
[*][!]Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
[*]Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
[*]Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.
[*] [!] Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia powinny w czasie przerwy opuścić budynek szkoły.

Sekcja 2.
Środki bezpieczeństwa osobistego
[*]Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

[*]Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności
w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust
i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,
z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie
co najmniej1,5-metrowego odstępu).
[*][!]Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
wychodzi do toalety
kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
[*]Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać
z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.

[*] Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi egzaminami.

Sekcja 3.
Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń
[*][!]W przypadku egzaminu z przedmiotów, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika obok materiału, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, ustawiono dozownik z płynem dezynfekcyjnym. Zdających korzystają z niego przed skorzystaniem z danego słownika.
Sekcja 4.
Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu
[!] Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających
o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi
obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej
po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym
niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających
po zakończonym egzaminie.
[*] Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
[!] poinstruować zdających, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.
O przyjętych rozwiązaniach należy poinformować zdających, a w przypadku zdających niepełnoletnich – również ich rodziców/prawnych opiekunów,
z odpowiednim wyprzedzeniem.
[*] Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.
[*] Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
Sekcja 6.
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u zdającego.

Jeżeli zdający przejawia niepokojące objawy choroby przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zapewnia odizolowanie zdającego w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób (por. pkt 3.18.).